Jan. 19, 2017

Pojačanje audio pojačala - Efektivne i maksimalne vrijednosti napona

Proračun snage tranzistorskog audio pojačala.
Maksimalna snaga koja se može razviti na zvučniku se računa kao Pmax=Um*Im/2 gdje su Um i Im maksimalne vrijednosti napona i struje na zvučniku a Im ovisi o otporu zvučnika. Ako se zanemari napon zasićenja tranzistora od 0,7V (za pojačala koja se napajaju sa 12V i manje to zanemarivanje utiče na proračun ali za napajanja sa većim naponima ne utiče)maksimalni napon na zvučniku može doseći pola napona napajanja Ub/2 pa je Um=Ub/2. Im=Um/Rzv = Ub/2*Rzv. Odatle izlazi da je maksimalna snaga koja se može razviti na zvučniku jednaka Ub/2 * Ub/2*Rzv/2. Dakle Pmax = Ub^2/8*Rzv a efektivna snaga pojačala je Pmax*0,707. Ovo je maksimalna efektivna snaga ali zbog gubitaka koji su u proračunu zanemareni ona je i do 10% manja.
Za napone 12V i manje dovoljna točnost je
Pef=0,707*(Ub-0,7)^2/8*Rzv.
Istosmjerna struja u klasi B je Ic=Im/3,14 pa će kolektorska disipacija na tranzistoru biti Uce*Im/3,14 a ako je Uce=Ub/2 a Im=Ub/2*Rzv kolektorska disipacija je Pd=Ub^2/4*3,14*Rzv.
Izbor tranzistora se vrši prema Pmax i Pd a primjenjeni tranzistori moraju imati veću dozvoljenu kolektorsku struju od izračunate Ic.
Tranzistori imaju određenu Icmax, Ucemax i Pdmax i nijedan od tih parametara ne smije preći zadanu vrijednost. (3,14=pi)