Jun. 22, 2017

Proračun jednostavnih zvučničkih skretnica

Kod svih filtera i skretnica osnova u proračunu je činjenica da čovječje uho osjeti razliku u jačini tek ako se jačina promijeni za 3dB odnosno za 50% te se i granične frekvencije filtera i skretnica računaju za frekvenciju na kojoj izlazni signal opada na 50%. To se u proračunima radi tako da se na toj frekvenciji element skretnice izračuna da mu impedancija bude jednaka impedanciji zvučnika. Prosječna impedancija zvučnika je za oko 20% veća od njegove omske vrijednosti a na rezonantnoj frekveniji filtera skretnice Xc=Zzv i Xl=Zzv. Impedancija zvučnika nije ista u cijelom frekventnom području njegova rada nego se računa za široko pojasne zvučnike na 1kHz a za uskopojasne za sredinu opsega koje prenose. Granična frekvencija samog zvučnika je ona na kojoj izračena zvučna snaga pada za 3dB.
Kod proračuna vodi se računa da gornja granična frekvencija bas područja bude 1 oktavu niža od gornje granične frekvencije zvučnika a isto tako da donja granična frekvencija filtera za visokotonac bude barem oktavu viša od donje granične frekvencije visokotonca. Omski otpor zavojnice bas područja ne smije biti veći od 0,5oma pa se mota debčjom žicom a sve zavojnice su motane "na zraku" tj. bez jezgre. Smjer osi montirane zavojnice ne smije biti paralelan sa zavojnicom zvučnika već okomit. Kondenzatori koji moraju biti bipolarni moraju za jača pojačala biti za napon min 100V AC ili 200V DC. Ako se mora koristiti elektrolitske onda je preporučljivo koristiti više manjih spojenih paralelno.