Sklopovi iz audio tehnike - Audio Techniques

Sep. 14, 2018

AC141 je Ge NPN tranzistor sa Ucemax=18V, Icmax=1,2A, strujno pojačanje beta=40-160, maksimalna snaga disipacije 720mW . AC142 je Ge PNPtranzistor sa Ucemax=20V a ostale karakteristike kao AC141. Karakteristike para AC187/188 su slične samo su oni za Pmax = 800mW i rade na frekvencijama i do 5MHz. Granični napon 20V i struja 1,2A.
-Pinovi su kao i na skoro svim NF tranzistorima kad se gleda sa strane izvoda E-B-C s tim da je emiter obično označen i jezičkom na kućištu ili crvenom točkom. VF tranzistori često imaju pinove B-E-C a baza je označena točkom na kućištu.
AD161 je Ge NPN tranzistor maksimalne snage 4W, za maksimalnu temperaturu 70°C, maksimalni napon 32V i maksimalnu struju 1A. AD162 je Ge PNP tranzistor maksimalne snage 6W, za maksimalnu temperaturu 63°C, maksimalni napon 32V i maksimalnu struju 1A
PRORAČUN SNAGE POJAČALA
Maksimalna trenutna snaga koju pojačalo može proizvesti iz određenog napona napajanja i uz određeni otpor zvučnika(tzv. muzička snaga) se računa kao: kvadrat od napona napajanja umanjenog za pad napona na izlaznim tranzistorima (koji za silicijeve tranzistore iznosi ~0,7V a za germanijeve~0,3V) se podijeli sa umnoškom otpora zvučnika i 8, a trajna snaga (tzv.RMS ili sinusna snaga) je umožak sa Pmax * 0.707.
Prms=0,707*(Ub-Uce)^2/8*Rzv

Sep. 10, 2018

Napajanja za audio pojačala
-Desno gore: poboljšano jednostruko napajanje, ispravljač sa dva napona za audio pojačala, ispravljač za plus i minus napon za manje struje do 100mA te desno dole klasični ispravljač za simetrično napajanje pojačala sa istosmjernim naponima +/-Ub= (Us-1,4V)*1,41.
-RMS audio pojačala je ~ 0,707*(Ub-1,4)^2/8*Zzv.
Kada iza sekundara imamo samo jednu diodu ili most bez kondenzatora izlazni napon će biti Usek umanjen za pad napona na diodama što znači za jednosmjerno ispravljanje bit će umanjen za 0,7V a iza mosta bit će umanjen za~1,4V. Tek kad se spoji kondenzator izlazni napon poraste za 1,41.To znači da će tek na kondenzatoru biti za ispravljački most Ub=(Us-1,4)*1,41