Jul. 7, 2017

Spoj dinama

Dinamo je konstrukcijski sličan istosmjernom motoru. Uzbudni namotaj dinama nalazi se na statoru stroja i izrađen je u dvije sekcije koje su vezane serijski sa ugljenim četkicama sa kojih se odvodi DC struja. DF ide na jednu sekciju pobude, zatim na četkicu a sa druge četkice na drugu sekciju pobude te na minus pol dinama. Izmjenična struja inducirana u rotoru njegovim okretanjem u magnetskom polju statora se preko komutatora (u Hrvatskoj je uvriježeni naziv kolektor) na osovini rotora na koga prilježu četkice ispravlja u pulsirajuću istosmjernu. Kako u gvožđu statora uvijek postoji zaostali magnetizam to dinamo može početi proizvoditi struju bez vanjske pobude a zatim pobuđuje sam sebe. Najjednostavnija proba ispravnosti dinama je da se spojevi D- i DF spoje na istosmjerni napon i ispravnom dinamu se rotor mora početi okretati jer je sad spojen kao istosmjerni motor. Ako nema dovoljno zaostalog magnetizma te dinamo ne puni, kratkim spajanjem na istosmjerni napon namotaja pobude D+ i DF željezo statora se magnetizira u dinamo proradi.
-Regulator napona (regler-slika desno) je elektro-magnetski prekidač koji na osnovu izlaznog napona dinama regulira protok struje kroz pobudni namotaj (na statoru) i time se održava približno konstantan napon na izlazu dinama. Kako regler ima kontakt koji isključuje izlaz dinama kada stroj stoji (da se tada ne bi praznio akumulator), kada motor vozila proradi i kada dinamo počne da se okreće, u pobudnom namotaju nema struje. Međutim, u gvožđu statora postoji remanentni magnetizam, zbog koga se ipak inducira neki mali napon u rotoru. Tako stvorena struja prolazi kroz namotaje statora, polje se pojačava i započinje lavinski proces - napon na komutatoru raste i kada dostigne neku vrijednost, kontakt u regleru se uključuje i dinamo počinje da puni akumulator. Drugi kontakt u regleru uključivanjem otpornika u seriju sa pobudnim namotajem regulira struju pobude tako da napon na izlazu dinama ostaje približno konstantan.