Apr. 28, 2017

Udvostručivač napona - Stabilizirani ispravljač

Kao udvostručivač napona uobičajena su dva spoja, Delonov spoj (gornja slika) i kaskadni spoj(donja slika).Oba spoja su pogodna samo za manje struja reda stotinjak miliampera a pogodniji je Delonov spoj. Kaskadni spoj se može koristiti samo do nekoliko desetina miliampera-npr. za napajanje audio predpojačala od 10-ak mili ampera.. Delonov spoj može se iskoristiti do najviše 0,5A ali uz osjetne gubitke u dupliranju napona. Kod oba spoja napon bez opterećenja je približno dvostruki efektivni napon na ulazu umanjen za 1,4V pada napona na diodama. Ne postoje točne formule za izračun izlaznog napona već samo empirijske. Opterećeni Delonov spoj može u granicama stotinjak miliampera dati otprilike 1,65 puta veći napon od ulaznog a kaskadni spoj oko 1,5 puta. Elektrolitski kondenzatori su u prikazanom spoju 1000 microF a njihovo povećanje neće pridonjeti povećanju napona sa rastom opterećenja. Za veća opterećenja u Delonovom spoju uz dobro dimenzionirani mrežni transformator može se staviti elektrolite i od 2000 microF a za opterećenja reda nekoliko desetina miliampera mogu se elektroliti i smanjiti i do 100microF.
Delonov spoj se za manje struje može iskoristiti i kao izvor +/- napona
-------------------------------------------------------
Stabilizirani ispravljač sa regulacijom napona (slika desno)
Za manje izlazne struje umjesto 2N3055 se može koristiti npr. BD135 a umjesto 2N3054 može biti BC141. BC 141 može se koristiti umjesto 2N3054 i u ovoj shemi. Potenciometar neka bude 1K do 5K linearni a kondenzatori za napon koji se koristi. Ovdje su dovolji za 25V. Ulazni napon može biti i neki drugi a sve prema potrebi a ZD se izabere prema potrebnom izlaznom naponu vodeći računa da će maksimalni izlazni napon biti manji od napona ZD za otprilike 2X0,6V-0,7V zbog napona zasićenja tranzistora. Za drugi ulazni napon ili drugu ZD otpor (470oma) u seriju sa ZD se odabere prema formuli na slici računajući na maksimalnu struju kroz ZD od 5mA koja je dovoljna za kvalitetnu stabilizaciju. Ako je izlazna struja mala može se izbaciti tranzistor 2N3054(BC141) i koristiti samo jedan kao npr. BD135 i onda je Uizlmax manji za ~0,7V od napona ZD. Struja kroz ZD je manja od izlazne struje za faktor pojačanja tranzistora beta pa ako je ta struja veća od struje koju podnosi ZD stavlja se u Darlingtonov spoj dodatni tranzistor kao na ovoj shemi. Za manje struje umjesto 2000 microF može biti i 1000, umjesto 500 može 47 a umjesto 1000 može i 220microF.